Oraa Guzura Dado -English: Hey, I'm Guzura!

Oraa Guzura Dado  Logo

English Series Title: Hey, I'm Guzura!

Tatsunoko Prods