Tsurupika Hagemarukun -English: Little Baldy Hagemaru

Tsurupika Hagemaru-kun  Logo

English Series Title: Little Baldy Hagemaru

Created by Shinbo Nomura.

Shinei