Cartoon Characters, Cast and Crew for Korabl-Prizrak (Flying Ghost Ship , Flying Phantom Ship) (1969)

Previous Cartoon | Next Cartoon

Korabl-Prizrak Cartoon Picture
Korabl-Prizrak

Korabl-Prizrak

English Title: Flying Ghost Ship

Korabl-Prizrak (Flying Ghost Ship , Flying Phantom Ship) (1969) Theatrical Cartoon Korabl-Prizrak

BCDB Rating: 4.3 out of 5 stars 4.3/5 Stars from 3 users.
Vote Now!
Post your Comments or Review
This page has been viewed 660 times this month, and 4302 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_edit_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1969
 • T˘ei Company Ltd., Soyuzmultfilm
 • Theatrical Cartoon
 • Cartoon Characters: Atsuhito, Giant Robot.
 • Vocal Talent: (Japanese Version) Masako Nozawa (Hayato), Akio Tanaka (Kuroshio Kaichou), Kyoko Satomi (Kuroshio Kaichou Fujin), Yukiko Okata (Ruriko)), Ky˘ko Ai, Hiroshi Masuoka, Gor˘ Naya, Judy Ongg, Hiroyuki Ota.
  Vocal Talent, Russian Version: Nina Gulyayeva, Vladimir Kenigson, Anatoli Papanov, Vladimir Rudin, Klara Rumyanova.
 • Directed By Hiroshi Ikeda, Lev Atamanov.
 • Produced By Hiroshi ďkawa.
 • Animated By Yoichi Otabe, Hideki Yahashi, Eiji Uemura, M. Buzinova, Natalia Dabizha; Hayao Miyazaki (Key Animator).
 • Written By Masaki Tsuji, Hiroshi Ikeda.
 • Music By Takasuke Onosaki.
 • Edited By Hitoshi Komura.
 • Created By: Shotaro Ishinomori.
 • Art Director: Isamu Tsuchida.
 • Planning: Masajir˘ Seki, Seiichi Moro, Yoshifumi Hatano.
 • Scenario: Masaki Tsuji, Hiroshi Ikeda.
 • Technical Director: Hiroshi Ikeda.
 • Assistant Director: Takeshi Okunishi, Katsutoshi Sasaki.
 • Colors Designer: Hidenobu Shin.
 • Color: Nobuko Nakabayashi.
 • Backgrounds: Eiji It˘, Hideo Ikeda, Motomu Kido.
 • Animation Director: Y˘ichi Otabe.
 • Key Animators: Reiko Okuyama, Sadao Kikuchi, Michihiro Kanayama, Akemi ďta, Hideki Mori, Hayao Miyazaki, Takashi Abe.
 • Inbetweeners: Noboru Sekikawa, Yoshio Aiso, Shigetsugu Yoshida, Akinori Matsuhara, Takao Sakano, Yoshinobu Susukida, Haruko Kasai, Katsuko Sakano, Reiko Hasegawa, Takao Kurosawa, Seiko Shinohara, Sh˘ji Ikehara, Shigeo Matoba, T˘ru Masai, Kinzabur˘ Muramatsu, K˘ichi Tsunoda, Teruo Hattori, Mario Ishikawa, Akira Sasaki, Sumiko Naganuma, Miyo Yamada.
 • Tracing: Kimiyo Okunishi, Kazuko Ueki.
 • Special Effects: Tokie Hayashi.
 • Ink & Paint Advisors: Yutaka Kosada, Atsuko Nishimoto.
 • Xerography: Hisao Matsumoto.
 • Camera: Yukio Katayama, Hiroshi Takeda.
 • Editing: Hitoshi Komura.
 • Music: K˘suke Onozaki.
 • Sound Effects: Noriyoshi ďhira.
 • Recorder: Setsuyo Matoba.
 • Production Progression: Yoshiharu Kozawa, Matsuji Kishimoto.
 • Film Development: T˘ei Chemical Co. Ltd.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Korabl-Prizrak? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

Hayato's peaceful life with his parents and his dog is brought to a dramatic terrible end when a giant robot, said to be sent from a flying ghost ship, devastates the city, killing hundrends, and Hayato's parents, too. Before his death, Hayato's father reveals...  (more)

Cartoon Comments:

Do you love Korabl-Prizrak, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.