Cartoon Characters, Cast and Crew for Mei Tantei Nobita!! (2004)

Previous Episode | Next Episode

Mei Tantei Nobita!! Cartoon Picture
Mei Tantei Nobita!!

Mei Tantei Nobita!!

Mei Tantei Nobita!! (2004) Season 26 Episode 26-026- Doraemon Anime Episode Guide Mei Tantei Nobita!!

BCDB Rating: "Mei Tantei Nobita!!" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 54 times this month, and 1961 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 2004
 • Shin-Ei Animation, Studio Take, Studio Joke, NTV Animation, Shogakukan
 • TV Asahi
 • Doraemon Episode Guide
 • Cartoon Characters: Nobita Nobi, Doraemon, Shizuka Minamoto, Takeshi "Gian" Goda, Suneo Honekawa, Dorami, Nobisuke Nobi, Tamako Nobi.
 • Vocal Talent: Noriko Ohara (Nobita Nobi), Nobuyo Oyama (Doraemon), Michiko Nomura (Shizuka Minamoto), Kazuya Tatekabe (Takeshi "Gian" Goda), Kaneta Kimotsuki (Suneo Honekawa), Keiko Yokozawa (Dorami), Masayuki Kato (Nobisuke Nobi), Sachiko Chijimatsu (Tamako Nobi).
 • Directed By Nobuo Onuki, Hiroshi Fukutomi, Hideo Nishimaki, Tsutomu Shibayama, Takeyuki Kanda.
 • Animated By Fusahito Nagaki, Sadao Tominaga, Hidekazu Nakamura.
 • Written By Ryohei Suzuki, Masaki Tsuji, Seiji Matsuoka, Masaaki Sakurai, Kazuyoshi Okubo.
 • Music By Shunsuke Kikuchi.
 • Design: Fujiko F. Fujio, Kunio Okawara.
 • Character Design: Eiichi Nakamura.
 • Storyboards: Akitaro Daichi, Hideo Nishimaki, Hiroshi Fukutomi, Hiroshi Ishihara, Makoto Moriwaki, Masayuki Oozeki, Mineo Fuji, Minoru Okazaki, Satoshi Anakura, Tomomi Mochizuki, Toshifumi Takizawa, Tsutomu Yabuki.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Mei Tantei Nobita!!? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Mei Tantei Nobita!!, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.