Cartoon Characters, Cast and Crew for Kaguya Robotto (Moon Princess Robot) (1983)

Previous Episode | Next Episode

Kaguya Robotto Cartoon Picture
Kaguya Robotto

Kaguya Robotto

English Title: Moon Princess Robot

Kaguya Robotto (Moon Princess Robot) (1983) Season 5 Episode 5-044- Doraemon Anime Episode Guide Kaguya Robotto

BCDB Rating: "Kaguya Robotto" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 218 times this month, and 2547 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1983
 • Shin-Ei Animation, Studio Take, Studio Joke, NTV Animation, Shogakukan
 • TV Asahi
 • Doraemon Episode Guide
 • Cartoon Characters: Nobita Nobi, Doraemon, Shizuka Minamoto, Takeshi "Gian" Goda, Suneo Honekawa, Dorami, Nobisuke Nobi, Tamako Nobi.
 • Vocal Talent: Noriko Ohara (Nobita Nobi), Nobuyo Oyama (Doraemon), Michiko Nomura (Shizuka Minamoto), Kazuya Tatekabe (Takeshi "Gian" Goda), Kaneta Kimotsuki (Suneo Honekawa), Keiko Yokozawa (Dorami), Masayuki Kato (Nobisuke Nobi), Sachiko Chijimatsu (Tamako Nobi).
 • Directed By Nobuo Onuki, Hiroshi Fukutomi, Hideo Nishimaki, Tsutomu Shibayama, Takeyuki Kanda.
 • Animated By Fusahito Nagaki, Sadao Tominaga, Hidekazu Nakamura.
 • Written By Ryohei Suzuki, Masaki Tsuji, Seiji Matsuoka, Masaaki Sakurai, Kazuyoshi Okubo.
 • Music By Shunsuke Kikuchi.
 • Design: Fujiko F. Fujio, Kunio Okawara.
 • Character Design: Eiichi Nakamura.
 • Storyboards: Akitaro Daichi, Hideo Nishimaki, Hiroshi Fukutomi, Hiroshi Ishihara, Makoto Moriwaki, Masayuki Oozeki, Mineo Fuji, Minoru Okazaki, Satoshi Anakura, Tomomi Mochizuki, Toshifumi Takizawa, Tsutomu Yabuki.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you have any additional information about Kaguya Robotto? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Kaguya Robotto, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.