Asutoro Bi Tetsuwan Atomu Episode Guide -Tezuka Prods, Page 3