Skip to Content

Shin Getter Robo


An OAV series of 13 episodes.

Shin Getter Robo Anime Series Guide :


advertisement

Ryo-Ma Ga Iku (There Goes Ryoma) 2004 01
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Ryo-Ma Ga Iku There have not yet been any votes for "Ryo-Ma Ga Iku". Vote Now! 23

1
Hayato Ga Mairu (Hayato Is Coming) 2004 02
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Hayato Ga Mairu There have not yet been any votes for "Hayato Ga Mairu". Vote Now! 23

1
Musashib˘ Benkei (Benkei Musashibou) 2004 03
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Musashib˘ Benkei There have not yet been any votes for "Musashib˘ Benkei". Vote Now! 23

1
Sanki Ga Iku (Three Animals Go!) 2004 04
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Sanki Ga Iku There have not yet been any votes for "Sanki Ga Iku". Vote Now! 23

1
Onibi (Oni Fire) 2004 05
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Onibi There have not yet been any votes for "Onibi". Vote Now! 23

1
Oni No Sumukan (The Mansion Where The Oni Dwell) 2004 06
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Oni No Sumukan There have not yet been any votes for "Oni No Sumukan". Vote Now! 23

1
Onmy˘ji (The Ying-Yang Master) 2004 07
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Onmy˘ji There have not yet been any votes for "Onmy˘ji". Vote Now! 23

1
Gekitotsu (Collision) 2004 08
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Gekitotsu There have not yet been any votes for "Gekitotsu". Vote Now! 23

1
Jigokuhen (Hell's Upheaval) 2004 09
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Jigokuhen There have not yet been any votes for "Jigokuhen". Vote Now! 23

1
Hitori ďkami (Lone Wolf) 2004 10
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Hitori ďkami There have not yet been any votes for "Hitori ďkami". Vote Now! 23

1
Kakute Kamikaze Ha Fuku (Thus The Divine Wind Blows) 2004 11
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Kakute Kamikaze Ha Fuku There have not yet been any votes for "Kakute Kamikaze Ha Fuku". Vote Now! 23

1
Ten To Chi To (Heaven And Earth) 2004 12
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

Ten To Chi To There have not yet been any votes for "Ten To Chi To". Vote Now! 23

1
(Saishű Hanashi) Ry˘ma Ga Iku (There Goes Ryoma) 2004 13
Bandai Visual, Dynamic Planning
 featuring Ryoma Nagare, Benkei Musashibou, Hayato Jin, Jikokuten, Komokuten, Professor Saotome, Raikou Minamoto; more Characters More Cartoon Characters...

(Saishű Hanashi) Ry˘ma Ga Iku There have not yet been any votes for "(Saishű Hanashi) Ry˘ma Ga Iku". Vote Now! 23

1