Chojin Sentai Baratack -English: Superhuman Combat Team Baratack

English Series Title: Superhuman Combat Team Baratack

A series of thirty-one episodes.

Tei Company