Skip to Content

Shin Tetsujin 28-G

Shin Tetsujin 28-G Episode Guide Logo


English Series Title: The New Adventures of GigantorShin Tetsujin 28-G Anime Series Guide :


advertisement

Taiyoo No Shisha! Tetsujin 28 Goo (The Plot To Steal The Sun) Cartoon Character Picture Taiyoo No Shisha! Tetsujin 28 Goo (The Plot To Steal The Sun)1980 01
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Taiyoo No Shisha! Tetsujin 28 Goo". Vote Now! 21

1
Ubawa Re Ta Tetsujin! (Hands Of The Enemy) Cartoon Character Picture Ubawa Re Ta Tetsujin! (Hands Of The Enemy)1980 02
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ubawa Re Ta Tetsujin!". Vote Now! 21

1
Boosoo Tokkyu- O Tomero! (Deadly Doctor Doom) Cartoon Character Picture Boosoo Tokkyu- O Tomero! (Deadly Doctor Doom)1980 03
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Boosoo Tokkyu- O Tomero!". Vote Now! 21

1
Kyoofu No Kai Tori Gun Dan (The Robot Birdman) Cartoon Character Picture Kyoofu No Kai Tori Gun Dan (The Robot Birdman)1980 04
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyoofu No Kai Tori Gun Dan". Vote Now! 21

1
Nazo No Yu-Rei Robotto (The Phantom Robot) Cartoon Character Picture Nazo No Yu-Rei Robotto (The Phantom Robot)1980 05
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Nazo No Yu-Rei Robotto". Vote Now! 21

1
Eegekai No Dai Kaiju-! (Monster Of The Deep) Cartoon Character Picture Eegekai No Dai Kaiju-! (Monster Of The Deep)1980 06
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Eegekai No Dai Kaiju-!". Vote Now! 21

1
Shi O Yobu Jinkoo Eisei (The Crashing Satellite) Cartoon Character Picture Shi O Yobu Jinkoo Eisei (The Crashing Satellite)1980 07
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shi O Yobu Jinkoo Eisei". Vote Now! 21

1
Kyoofu No Satsujin Gattai Robo (The Dreaded Double Robot) Cartoon Character Picture Kyoofu No Satsujin Gattai Robo (The Dreaded Double Robot)1980 08
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyoofu No Satsujin Gattai Robo". Vote Now! 21

1
Tetsujin Tai Eirian! (Menace From Space) Cartoon Character Picture Tetsujin Tai Eirian! (Menace From Space)1980 09
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Tai Eirian!". Vote Now! 21

1
Tetsujin No Jakuten O Mi Ta! (Bitter Revenge) Cartoon Character Picture Tetsujin No Jakuten O Mi Ta! (Bitter Revenge)1980 10
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin No Jakuten O Mi Ta!". Vote Now! 21

1
Tetsujin Yabureru! (The Invisible Enemy) Cartoon Character Picture Tetsujin Yabureru! (The Invisible Enemy)1980 11
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Yabureru!". Vote Now! 21

1
Tetsujin Tai Tetsujin (The Robot Runners) Cartoon Character Picture Tetsujin Tai Tetsujin (The Robot Runners)1980 12
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Tai Tetsujin". Vote Now! 21

1
Tetsujin Tai Shootaroo (Will The Real Gigantor Please Stand Up?) Cartoon Character Picture Tetsujin Tai Shootaroo (Will The Real Gigantor Please Stand Up?)1980 13
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tetsujin Tai Shootaroo". Vote Now! 21

1
Hokkyoku No Dai Kessen! (The Abominable Iceman) Cartoon Character Picture Hokkyoku No Dai Kessen! (The Abominable Iceman)1981 14
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hokkyoku No Dai Kessen!". Vote Now! 21

1
Kai! Maboroshi No Doragon (The Dragon Master) Cartoon Character Picture Kai! Maboroshi No Doragon (The Dragon Master)1981 15
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kai! Maboroshi No Doragon". Vote Now! 21

1
Fukushu- Robo Girudaa (The Guardian Of Evil) Cartoon Character Picture Fukushu- Robo Girudaa (The Guardian Of Evil)1981 16
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Fukushu- Robo Girudaa". Vote Now! 21

1
De Ta! Nankai No Dai Majin (The Manta Marauders) Cartoon Character Picture De Ta! Nankai No Dai Majin (The Manta Marauders)1981 17
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "De Ta! Nankai No Dai Majin". Vote Now! 21

1
Kyodai Senkan O Tatake! (The Pirate Submarine) Cartoon Character Picture Kyodai Senkan O Tatake! (The Pirate Submarine)1981 18
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kyodai Senkan O Tatake!". Vote Now! 21

1
Jigoku No Safari Panikku! (Sting Of The Scorpion) Cartoon Character Picture Jigoku No Safari Panikku! (Sting Of The Scorpion)1981 19
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Jigoku No Safari Panikku!". Vote Now! 21

1
Dai Hakai! Sufinkusurobo (The Fearsome Pharoah) Cartoon Character Picture Dai Hakai! Sufinkusurobo (The Fearsome Pharoah)1981 20
Tokyo Movie Shinsha
 featuring Shotaro Kaneda, Utako Shikishima, Inspector Ohtsuka, Makiko Shikishima, Dr. Shikishima, Robby, Prince Gula; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Dai Hakai! Sufinkusurobo". Vote Now! 21

1
> >|