Seikai No Senki Episode Guide Logo

English Series Title: Banner of the StarsRate This Anime Series:

BCDB Rating: "Seikai No Senki" has not yet received enough votes to be rated. 2.2552Seikai No Senki Anime Series Guide :


Mobile:


Yes! We have a mobile site. Click here for the Mobile Version of Seikai No Senki