Skip to Content

Kid˘ Senshi Gandamu


English Series Title: Mobile Soldier GundamKid˘ Senshi Gandamu Cartoon List :


advertisement

Gandamu Daichi Ni Tatsu!! (Gundam Rising) Picture Of Cartoon Gandamu Daichi Ni Tatsu!! (Gundam Rising)1979 1
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gandamu Daichi Ni Tatsu!!". Vote Now! 21


Gandamu Hakai Meirei (Destroy Gundam!) Picture Of Cartoon Gandamu Hakai Meirei (Destroy Gundam!)1979 2
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Gandamu Hakai Meirei". Vote Now! 21


Teki No Hoky?kan Wo Tatake! (Vote To Attack) Picture Of Cartoon Teki No Hoky?kan Wo Tatake! (Vote To Attack)1979 3
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Teki No Hoky?kan Wo Tatake!". Vote Now! 21


Runa Tsű Dasshutsu Sakusen (Escape From Luna II) Picture Of Cartoon Runa Tsű Dasshutsu Sakusen (Escape From Luna II)1979 4
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Runa Tsű Dasshutsu Sakusen". Vote Now! 21


Taikiken Totsunyű (Re-entry To Earth) Picture Of Cartoon Taikiken Totsunyű (Re-entry To Earth)1979 5
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Taikiken Totsunyű". Vote Now! 21


Garuma Shutsugekisu (Garma Strikes) Picture Of Cartoon Garuma Shutsugekisu (Garma Strikes)1979 6
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Garuma Shutsugekisu". Vote Now! 21


Koa FaitÔ Dasshutsu Seyo (The Core Fighter's Escape) Picture Of Cartoon Koa FaitÔ Dasshutsu Seyo (The Core Fighter's Escape)1979 7
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Koa FaitÔ Dasshutsu Seyo". Vote Now! 21


Senj˘ Wa K˘ya (Winds Of War) Picture Of Cartoon Senj˘ Wa K˘ya (Winds Of War)1979 8
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Senj˘ Wa K˘ya". Vote Now! 21


Tobe! Gandamu (Fly, Gundam!) Picture Of Cartoon Tobe! Gandamu (Fly, Gundam!)1979 9
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tobe! Gandamu". Vote Now! 21


Garuma Chiru (Garma's Fate) Picture Of Cartoon Garuma Chiru (Garma's Fate)1979 10
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Garuma Chiru". Vote Now! 21


Iserina, Koi No Ato (Icelina - Love's Remains) Picture Of Cartoon Iserina, Koi No Ato (Icelina - Love's Remains)1979 11
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Iserina, Koi No Ato". Vote Now! 21


Jion No Ky˘i (The Threat Of Zeon) Picture Of Cartoon Jion No Ky˘i (The Threat Of Zeon)1979 12
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Jion No Ky˘i". Vote Now! 21


Saikai, Haha Yo (Coming Home) Picture Of Cartoon Saikai, Haha Yo (Coming Home)1979 13
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Saikai, Haha Yo". Vote Now! 21


Jikan Yo, Tomare (Time, Be Still) Picture Of Cartoon Jikan Yo, Tomare (Time, Be Still)1979 14
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Jikan Yo, Tomare". Vote Now! 21


Kukurusu Doan No Shima (Cucuruz Doan's Island) Picture Of Cartoon Kukurusu Doan No Shima (Cucuruz Doan's Island)1979 15
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kukurusu Doan No Shima". Vote Now! 21


Seira Shutsugeki (Sayla's Agony) Picture Of Cartoon Seira Shutsugeki (Sayla's Agony)1979 16
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Seira Shutsugeki". Vote Now! 21


Amuro Dass˘ (Amuro Deserts) Picture Of Cartoon Amuro Dass˘ (Amuro Deserts)1979 17
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Amuro Dass˘". Vote Now! 21


Shakunetsu No Azzamu Rida (Zeon's Secret Mine) Picture Of Cartoon Shakunetsu No Azzamu Rida (Zeon's Secret Mine)1979 18
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shakunetsu No Azzamu Rida". Vote Now! 21


Ranba Raru Tokk˘ (Ramba Ral's Attack) Picture Of Cartoon Ranba Raru Tokk˘ (Ramba Ral's Attack)1979 19
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ranba Raru Tokk˘". Vote Now! 21


Shit˘! Howaito Besu (Hand-To-Hand Combat) Picture Of Cartoon Shit˘! Howaito Besu (Hand-To-Hand Combat)1979 20
Sunrise Inc., The Ocean Group
 featuring Amuro Ray, Kai Shiden, Giren Zabi, Lalah, Char Aznable (Casval Rem Daikun), Sayla Mass (Artesia Som Daikun), Kikka; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shit˘! Howaito Besu". Vote Now! 21


> >|