Skip to Content

Taiho Shichauzo Specials

Taiho Shichauzo Specials  Logo


English Series Title: You’re Under Arrest: Mini SpecialsTaiho Shichauzo Specials Cartoon Specials List :


advertisement

Don't Tear Up the Tickets! 1999 1
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Don't Tear Up the Tickets! There have not yet been any votes for "Don't Tear Up the Tickets!". Vote Now! 23


Driver Safety Workshop 1999 2
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Driver Safety Workshop There have not yet been any votes for "Driver Safety Workshop". Vote Now! 23


Dash into Fire 1999 3
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Dash into Fire There have not yet been any votes for "Dash into Fire". Vote Now! 23


Lifeguard - Mouth to Mouth 1999 4
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Lifeguard - Mouth to Mouth There have not yet been any votes for "Lifeguard - Mouth to Mouth". Vote Now! 23


The Silky Panty Collector 1999 5
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

The Silky Panty Collector There have not yet been any votes for "The Silky Panty Collector". Vote Now! 23


Catch the Angel 1999 6
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Catch the Angel There have not yet been any votes for "Catch the Angel". Vote Now! 23


Horror Night 1999 7
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Horror Night There have not yet been any votes for "Horror Night". Vote Now! 23


Attracted to Danger 1999 8
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Attracted to Danger There have not yet been any votes for "Attracted to Danger". Vote Now! 23


Let Me Look Into Your Eyes 1999 9
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Let Me Look Into Your Eyes There have not yet been any votes for "Let Me Look Into Your Eyes". Vote Now! 23


Tune-up Restaurant 1999 10
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Tune-up Restaurant There have not yet been any votes for "Tune-up Restaurant". Vote Now! 23


The Splendid Battle 1999 11
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

The Splendid Battle There have not yet been any votes for "The Splendid Battle". Vote Now! 23


The Fighting Bag 1999 12
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

The Fighting Bag There have not yet been any votes for "The Fighting Bag". Vote Now! 23


10,000 from the Heavens 1999 13
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

10,000 from the Heavens There have not yet been any votes for "10,000 from the Heavens". Vote Now! 23


Mystery! The Naked Woman in the Tunnel 1999 14
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Mystery! The Naked Woman in the Tunnel There have not yet been any votes for "Mystery! The Naked Woman in the Tunnel". Vote Now! 23


Held By Concrete 1999 15
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Held By Concrete There have not yet been any votes for "Held By Concrete". Vote Now! 23


A Spring Night's Dream 1999 16
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

A Spring Night's Dream There have not yet been any votes for "A Spring Night's Dream". Vote Now! 23


Convenience Store Panic 1999 17
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Convenience Store Panic There have not yet been any votes for "Convenience Store Panic". Vote Now! 23


Flame's Silver Chase 1999 18
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Flame's Silver Chase There have not yet been any votes for "Flame's Silver Chase". Vote Now! 23


Feel My Heartbeat 1999 19
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

Feel My Heartbeat There have not yet been any votes for "Feel My Heartbeat". Vote Now! 23


We're In Action 1999 20
Studio DEEN, Bandai Visual, Kodansha...
 featuring Miyuki Kobayakawa, Natsumi Tsujimoto, Yoriko, Ken Nakajima, Futaba Aoi.

We're In Action There have not yet been any votes for "We're In Action". Vote Now! 23


> >|