ShoPro Entertainment Cartoon Series:

  (87 Episodes.)