Skip to Content

Geijutsu Eiga-sha


English Studio Title: Art Film ProductionGeijutsu Eiga-sha Studio :


advertisement

Norakuro Tora Taiji 1938
Geijutsu Eiga-sha

Norakuro Tora Taiji There have not yet been any votes for "Norakuro Tora Taiji". Vote Now! 23


Tekusuke Monogatari 1938
Geijutsu Eiga-sha

Tekusuke Monogatari There have not yet been any votes for "Tekusuke Monogatari". Vote Now! 23


Mamore Tetsuro 1939
Geijutsu Eiga-sha

Mamore Tetsuro There have not yet been any votes for "Mamore Tetsuro". Vote Now! 23


Ahiru Rikusentai (Army Of Ducks) 1940
Geijutsu Eiga-sha
 featuring Ducks.

Ahiru Rikusentai There have not yet been any votes for "Ahiru Rikusentai". Vote Now! 23


Tekusuke Monogatari Yonjuppiki No Okami 1940
Geijutsu Eiga-sha

Tekusuke Monogatari Yonjuppiki No Okami There have not yet been any votes for "Tekusuke Monogatari Yonjuppiki No Okami". Vote Now! 23


Arichan (Arichan The Ant) 1941
Geijutsu Eiga-sha
 featuring Arichan.

Arichan There have not yet been any votes for "Arichan". Vote Now! 23


Momotarô No Umiwashi (Momotaro's Sea Eagle) 1943
Geijutsu Eiga-sha...
 featuring Momotaro, Animal Fighter Pilots, Bluto.

Momotarô No Umiwashi There have not yet been any votes for "Momotarô No Umiwashi". Vote Now! 23