Samurai Giants -Alternate: The Star Pitcher

Samurai Giants  Logo

Alternate Series Title: The Star Pitcher

This TV series ran for 46 episodes. Based on a baseball manga by Ikki Kajiwara, who worked with Ko Inoue on this series.

Eiken