Skip to Content

Desu Nto


Desu Nto TV Episode Guide :


advertisement

Shinsei Free Cartoon Picture Shinsei2006 1
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shinsei". Vote Now! 21


Taiketsu: Confrontation Free Cartoon Picture Taiketsu: Confrontation2006 2
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Taiketsu: Confrontation". Vote Now! 21


Torihiki Free Cartoon Picture Torihiki2006 3
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Torihiki". Vote Now! 21


Tsuiseki Free Cartoon Picture Tsuiseki2006 4
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tsuiseki". Vote Now! 21


Kakehiki Free Cartoon Picture Kakehiki2006 5
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kakehiki". Vote Now! 21


Hokorobi Free Cartoon Picture Hokorobi2006 6
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Hokorobi". Vote Now! 21


Donten Free Cartoon Picture Donten2006 7
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Donten". Vote Now! 21


Mesen Free Cartoon Picture Mesen2006 8
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Mesen". Vote Now! 21


Sesshoku Free Cartoon Picture Sesshoku2006 9
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Sesshoku". Vote Now! 21


Giwaku Free Cartoon Picture Giwaku2006 10
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Giwaku". Vote Now! 21


Totsuny Free Cartoon Picture Totsuny2006 11
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Totsuny". Vote Now! 21


Death Note Special Free Cartoon Picture Death Note Special2006
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Death Note Special". Vote Now! 21


Koigokoro Free Cartoon Picture Koigokoro2006 12
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami, Ryuuzaki; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Koigokoro". Vote Now! 21


Kokuhaku Free Cartoon Picture Kokuhaku2007 13
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami, Ryuuzaki; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kokuhaku". Vote Now! 21


Tomodachi Free Cartoon Picture Tomodachi2007 14
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami, Ryuuzaki; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Tomodachi". Vote Now! 21


Kake Free Cartoon Picture Kake2007 15
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami, Ryuuzaki; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Kake". Vote Now! 21


Ketsudan Free Cartoon Picture Ketsudan2007 16
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Ketsudan". Vote Now! 21


Shikkou Free Cartoon Picture Shikkou2007 17
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Shikkou". Vote Now! 21


Nakama Free Cartoon Picture Nakama2007 18
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Nakama". Vote Now! 21


Matsuda Free Cartoon Picture Matsuda2007 19
D.N. Dream Partners, NTV, Shueisha...
 featuring Shuichi Aizawa, L, Kanzo Mogi, Ryuk, Near, Light Yagami, Misa Amane, Watari, Tota Matsuda, Mello, Soichiro Yagami; more Characters More Cartoon Characters...

There have not yet been any votes for "Matsuda". Vote Now! 21


> >|