Skip to Content

Chiyogami Eiga-sha


Chiyogami Eiga-sha Studio :


advertisement

Yaji-Kita Jigoku Gokuraku 1927
Chiyogami Eiga-sha

Yaji-Kita Jigoku Gokuraku There have not yet been any votes for "Yaji-Kita Jigoku Gokuraku". Vote Now! 23


Chinsetsu Yoshida Goten 1928
Chiyogami Eiga-sha

Chinsetsu Yoshida Goten There have not yet been any votes for "Chinsetsu Yoshida Goten". Vote Now! 23


Kogane no Hana (The Golden Flower) 1929
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Dangobei, Snake.

Kogane no Hana There have not yet been any votes for "Kogane no Hana". Vote Now! 23


Jid˘ Sh˘ka Eiga: Muramatsuri (The Village Festival) 1930
Chiyogami Eiga-sha

Jid˘ Sh˘ka Eiga: Muramatsuri There have not yet been any votes for "Jid˘ Sh˘ka Eiga: Muramatsuri". Vote Now! 23


Osekisho 1930
Chiyogami Eiga-sha

Osekisho There have not yet been any votes for "Osekisho". Vote Now! 23


Kuronyago (Black Cat) 1931
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Black Cat, Tabby.

Kuronyago There have not yet been any votes for "Kuronyago". Vote Now! 23


Kokka Kimigayo (The National Anthem: Kimigayo) 1931
Chiyogami Eiga-sha

Kokka Kimigayo There have not yet been any votes for "Kokka Kimigayo". Vote Now! 23


Haru No Uta (Song Of Spring) 1931
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Boy, Girl.

Haru No Uta There have not yet been any votes for "Haru No Uta". Vote Now! 23


Kokoro No Chikara 1931
Chiyogami Eiga-sha

Kokoro No Chikara There have not yet been any votes for "Kokoro No Chikara". Vote Now! 23


Kaeru San-Yushi 1933
Chiyogami Eiga-sha

Kaeru San-Yushi There have not yet been any votes for "Kaeru San-Yushi". Vote Now! 23


Numa No Taisho 1933
Chiyogami Eiga-sha

Numa No Taisho There have not yet been any votes for "Numa No Taisho". Vote Now! 23


Tengu Taiji (Hyotei And Heibei's Tengu Hunt) 1934
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Hyotei, Heibei.

Tengu Taiji There have not yet been any votes for "Tengu Taiji". Vote Now! 23


Manga: Chinkoro Heibei Tamatebako (Chinkoroheibei And The Treasure Box) 1936
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Chinkoroheibei, Fish King, Turtle.

Manga: Chinkoro Heibei Tamatebako There have not yet been any votes for "Manga: Chinkoro Heibei Tamatebako". Vote Now! 23


Sora No Arawashi - Sensen Manga (Aerial Ace) 1938
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Pilot.

Sora No Arawashi - Sensen Manga There have not yet been any votes for "Sora No Arawashi - Sensen Manga". Vote Now! 23


Umi No Arawashi 1939
Chiyogami Eiga-sha

Umi No Arawashi There have not yet been any votes for "Umi No Arawashi". Vote Now! 23


Yuki No Yo No Yume (Dream Of A Snowy Night) 1947
Chiyogami Eiga-sha
 featuring Mariko.

Yuki No Yo No Yume There have not yet been any votes for "Yuki No Yo No Yume". Vote Now! 23


Manga: Dangobei Torimonoch˘ Hirake GomÔ No Maki 1952
Chiyogami Eiga-sha

Manga: Dangobei Torimonoch˘ Hirake GomÔ No Maki There have not yet been any votes for "Manga: Dangobei Torimonoch˘ Hirake GomÔ No Maki". Vote Now! 23


Hana To Cho (Flower And Butterfly) 1954
Chiyogami Eiga-sha

Hana To Cho There have not yet been any votes for "Hana To Cho". Vote Now! 23


Yűreisen (The Phantom Ship) 1956
Chiyogami Eiga-sha

Yűreisen There have not yet been any votes for "Yűreisen". Vote Now! 23