Skip to Content
Amba - Film Pervyy Cast & Crew ListTvorcheskoye Obyeduneniniye Ekran Lyudmila Gnilova, Vsevolod Abdulov, A. Lushchik G. Tishchenko L. Afanasyeva Semyon Son
  • 1985
  • Tvorcheskoye Obyeduneniniye Ekran
  • Theatrical Cartoon
  • Vocal Talent: Lyudmila Gnilova, Vsevolod Abdulov, A. Lushchik.
  • Directed By G. Tishchenko.
  • Animated By Alexander Cherepov, L. Dvinina, I. Ivancheva, S. Merkulov, V. Nikitin, S. Petetsky, M. Podsypanina, Oleg Safronov, A. Shtykhin, Ye. Stannikova, O. Svyatkova.
  • Written By G. Tishchenko.
  • Edited By L. Afanasyeva.
advertisement     Cast Your Vote Here!    

  • BCDB Rating: "Amba - Film Pervyy" has not yet received enough votes to be rated.
  • Social:        Pin

Return To Amba - Film Pervyy...

"Amba - Film Pervyy" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 35 times this month, and 243 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Amba - Film Pervyy