Skip to Content
Dream, Dream, Dream Cast & Crew ListMushi Productions, Telescreen Ky˘ko Kishida, Hiroyuki Nishimoto, Junko Hori, Reiko Mutoh, Chikao Ohtsuka, Jouji Yanami, Miyoko Shoji, Junpei Takiguchi, K˘ichi Kitamura; Full Voice Cast Full Voice Cast.. Rintaro Masami Iwasaki , , , , , , , ; more Writers More Writers.. Seiichir˘ Uno
 • 1972
 • Mushi Productions, Telescreen
 • New Moomin Episode Guide
 • Cartoon Characters: Moomin, Snufkin, Mii, Nono, Stinky, Muskrat, Mimura, Moran, Herm, Moomin Mama, Moomin Papa, Sniff, Hemulin, Snork, Too-Ticky.
 • Vocal Talent: Ky˘ko Kishida (Moomin), Hiroyuki Nishimoto (Snufkin), Junko Hori (Mii), Reiko Mutoh (Nono), Chikao Ohtsuka (Stinky), Jouji Yanami (Muskrat), Miyoko Shoji (Mimura), Junpei Takiguchi (Moran), K˘ichi Kitamura (Herm), Akiko Takamura (Moomin Mama), Hitoshi Takagi (Moomin Papa), Kousei Tomita (Sniff), Masashi Amenomori (Hemulin), Taichirou Hirokawa (Snork), Yoshiko Yamamoto (Too-Ticky), Sachiko Chijimatsu.
 • Directed By Rintaro.
 • Produced By Masami Iwasaki.
 • Written By Ariyoshi Kat˘, Eiichi Tachi, Hiroyuki Hoshiyama, Junji Tashiro, Keisuke Fujikawa, Kunio Kurita, Kuriya Okiya, Mutsuaki Saigusa, Yoshiaki Yoshida, Yoshitake Suzuki.
  Books ("Moomintroll" series): Tove Jansson.
advertisement

 • Art Director: Katsumi Hando.
 • Planning: Shigehito Takahashi.
 • Script: Ariyoshi Kat˘, Eiichi Tachi, Hiroyuki Hoshiyama, Junji Tashiro, Keisuke Fujikawa, Kunio Kurita, Kuriya Okiya, Mutsuaki Saigusa, Yoshiaki Yoshida, Yoshitake Suzuki.
 • Episode Directors: Hiroshi Minamikawa, Isao Okijima, Kazunori Tanabashi, Kazuo K˘ichi, Makura Saki, Masakazu Higuchi, Masayuki Hayashi, Michio Kamiri, Mitsuo Kobayashi, Noboru Ishikuro, Nobuo Osugi, Satoshi Dezaki, Sumiko Asato, Toshio Hirata, Wataru Mizusawa, Yű Tachibana.
 • Animation Directors: Hajime Uzuki, Hiromitsu Morita, Norio Yazawa, Toyoo Ashida.
 • Executive Director: Y˘ichi Kunii.
If you know of more people who worked on this cartoon, or want to submit additional production information about Dream, Dream, Dream, please submit your information here.

"新 ムーミン," "Shin Moomin," "New Moomins."
     Cast Your Vote Here!    

 • BCDB Rating: "Dream, Dream, Dream" has not yet received enough votes to be rated.
 • Social:        Pin

Return To Dream, Dream, Dream...

"Dream, Dream, Dream" has not yet received enough votes to be rated. Vote Now!
This page has been viewed 43 times this month, and 317 times total.

Add Review

   

Rate Cartoon

   

Link To Cartoon

Add To Faves

Dream, Dream, Dream