Majin Eiyden Wataru 2

Cartoon Characters, Cast and Crew for Panda No Machi Wa Ue Ga Shita? (Up Is Down In Panda City?) (1990)

Previous Episode | Next Episode

Panda No Machi Wa Ue Ga Shita? Cartoon Picture
Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?

Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?

English Title: Up Is Down In Panda City?

Panda No Machi Wa Ue Ga Shita? (Up Is Down In Panda City?) (1990) Season 2 Episode 14- Majin Eiyden Wataru 2 Anime Episode Guide Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?

BCDB Rating: "Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 13 times this month, and 263 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_prod_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1990
 • Sunrise Inc.
 • Bandai Visual
 • Majin Eiyden Wataru 2 Episode Guide
 • Cartoon Characters: Wataru, Himiko Shinobibe, Niboshi Obaasan, Banchuuta Oniwa, Toraoh, Mikan Kid, Genryuusai Shinobibe, EX Man.
 • Vocal Talent: Mayumi Tanaka (Wataru), Megumi Hayashibara (Himiko Shinobibe), Chie Satou (Niboshi Obaasan), Jouji Yanami (Banchuuta Oniwa), Kazue Ikura (Toraoh), Kazumi Tanaka (Mikan Kid), Kenichi Ogata (Genryuusai Shinobibe), Konami Yoshida (EX Man).
 • Directed By Michio Fukuda, Masamitsu Hidaka, Nobuhiro Kondo, Katsuoshi Yatabe, Yutaka Kagawa.
  Series Director: Shuji Iuchi.
 • Produced By Hibiki Ito, Takayuki Yoshii, Yuko Sagawa.
 • Animated By Toyoo Ashida.
 • Written By Yoshiaki Takahashi, Ryosuke Takahashi, Hiroyuki Kawasaki, Takao Koyama, Hiroko Naka.

Additional Crew:

 • Original Concept: Hajime Yatate, Ouji Hiroi.
 • Series Composition: Takao Koyama, Yoshimasa Takahashi.
 • Script: Hiroko Naka, Hiroyuki Kawasaki, Ryousuke Takahashi, Shizumu Higa, Shuji Iuchi, Takao Koyama, Yoshimasa Takahashi.
 • Art Director: Shigemi Ikeda.
 • Character Design: Toyoo Ashida.
 • Mecha Design: Kazunori Nakazawa.
 • Storyboards: Ikuro Sato, Masamitsu Hidaka, Motosuke Takahashi, Nobuhiro Kondo, Satoshi Nishimura, Shinichiro Watanabe, Shougo Kawamoto, Shuji Iuchi, Yoshitaka Fujimoto, Yutaka Kagawa.
 • Animation Director: Hiromi Matsushita.
 • Key Animation: Hiromi Matsushita.
 • Director of Photography: Atsushi Okui.
 • Sound Director: Sadayoshi Fujino.
 • Music: Hayato Kanbayashi, Jun'ichi Kanezaki, Satoshi Kadokura.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Panda No Machi Wa Ue Ga Shita?, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.