Cartoon Characters, Cast and Crew for Danger, Mirai-Chan ! (1992)

Previous Episode | Next Episode

Danger, Mirai-Chan ! Cartoon Picture
Danger, Mirai-Chan !

Danger, Mirai-Chan !

Danger, Mirai-Chan ! (1992) Season 1 Episode 10- Mama Wa Shôgaku Yonensei Anime Episode Guide Danger, Mirai-Chan !

BCDB Rating: "Danger, Mirai-Chan !" has not yet received enough votes to be rated.
Add Your Vote Now! 2.2552
Post your Comments or Review
This page has been viewed 4 times this month, and 304 times total.
Unknown Tag: 'short_stud_crew' Unknown Tag: 'short_voice_crew' Unknown Tag: 'short_dir_crew' Unknown Tag: 'short_write_crew' Unknown Tag: 'short_music_crew'
 • 1992
 • Sunrise Inc.
 • Mama Wa Shôgaku Yonensei Episode Guide
 • Cartoon Characters: Natsumi, Miraichan, Izumi Shimamura, Ryuuichi Fukazawa, Kouzaburou Mizuki, Ookawa-sensei, Julietta, Ruriko Mizuki, Midori Hanada, Yokoshima.
 • Vocal Talent: Satomi Koorogi (Natsumi Mizuki), Rihoko Yoshida (Miraichan), Kazue Ikura (Izumi Shimamura), Akemi Shinohara (Ryuuichi Fukazawa), Aruno Tahara (Kouzaburou Mizuki), Chafurin (Ookawa-sensei), Chika Sakamoto (Julietta), Chiyoko Kawashima (Ruriko Mizuki), Hiroyuki Shibamoto (Mirai's Father), Hisako Kyouda (Midori Hanada), Houchu Ohtsuka (Yokoshima).
 • Directed By Shuji Iuchi.
  Episode Directors: Chuichi Iguchi, Kazuki Akane, Nobuyuki Kondo, Nana Harada.
 • Animated By Toshikazu Endo, Kisaraka Yamada, Atsushi Aono.
 • Written By Satoshi Nakamura, Tetsuko Watanabe.
 • Original Story: Hajime Yatate.
 • Art Director: Junichiro Nishikawa.
 • Character Design: Sachiko Kamimura.
 • Key Animators: Tadashi Hiramatsu, Toshiyuki Tsuru.
 • Director of Photography: Kazunobu Okeda.
 • Sound Directors: Katsuyoshi Kobayashi, Yasuo Uragami.

Submit Additional Information:

Do you have anything to add to this page? Have we made any mistakes... or do you ahve any additional information about Danger, Mirai-Chan !? If so, we would love to hear from you. Please send us a quick note with your additions or corrections to this page, and we will make the corrections as soon as possible!

Report Errors / Submit Additional Information

Cartoon Summary:

We do not have a synopsis for this cartoon; why don't you send us one?

Cartoon Comments:

Do you love Danger, Mirai-Chan !, or do you think it is the worst cartoon ever? Let us know what you think! Surely you have an opinion... so share what you think. Take a minute and post your own comments about this cartoon here.